Ескейп Стаи

Лични данни

 

ПАНДОРУМ ООД  гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената
информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до
знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите
условия. ПАНДОРУМ ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при
попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада
в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и
клаузите на настоящите Общи условия, ПАНДОРУМ ООД може да използва личните данни на Клиента
единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват
данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове,
интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
ПАНДОРУМ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица -
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил
изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни
лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава
информация. ПАНДОРУМ ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.